Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


DESPRE COMUNĂ --> Activităţi economice

Agricultura comunei Dolhești, județul IașiSectorul dominant în economia comunei Dolhești este agricultura. Din suprafaţa totală a comunei (5537 ha), ponderea terenului agricol este de 40,50% (2043 ha).

Datele indică faptul că, faţă de anul 2006, în anul 2010 s-a înregistrat o creștere a suprafeţei arabilului. Cea mai semnificativă modificare se referă la scăderea suprafeţei de livezi. O tendinţă descrescătoare înregistrează și suprafeţele ocupate cu fâneţe.

Pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 14 societăţi cu activitate agricolă, 7 cu activitate de cultivare a plantelor și 7 cu creșterea animalelor.

A. Producţia vegetală

Solurile prezente pe teritoriul comunei Dolhești fac parte din categoria solurilor podzolice, și a solurilor brune, corespunzătoare vegetaţiei de pădure (etajul fagului). În zona de vale, și pe versanţii văilor se întâlnesc cernoziomurile, soluri cu potenţial ridicat și moderat de fertilitate. Aceste soluri se pretează pentru o gamă largă de utilizări agricole: culturi cerealiere și de plante tehnice, plantaţii viti-pomicole, legume.

Prezenţa culturii de porumb pe suprafeţe foarte întinse este o situaţie obișnuită în majoritatea satelor din Podișul Moldovei, datorită utilizării extinse a porumbului atât în hrana animalelor cât și în alimentaţia curentă a populaţiei. Practic, porumbul este cultura de bază dintr-o gospodărie, fiind utilizat în hrana porcinelor, a ovinelor, a bovinelor, a păsărilor, favorizând perpetuarea aceluiași tip tradiţional de agricultură de subzistenţă, nespecializată, "universală" din gospodăriile rurale. Cultivarea cu preponderenţă a porumbului conduce de fapt la o structură degradată a culturilor agricole, cu atât mai mult cu cât porumbul, alături de grâu, se numără printre cele mai puţin productive culturi, cu o rată a profitului de doar 1% chiar în anii cu precipitaţii.

Culturile agricole dau producţii variabile atât în timp cât și în spaţiu. Variabilitatea producţiei este determinată de o asociaţie de factori care acţionează în corelaţie. Aceștia sunt:

o   condiţiile meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie;
o   proprietăţile solului și caracteristicile terenului (fertilitate naturală, umiditate, pantă, erodabilitate, riscuri de inundaţii);
o   agrotehnica deficitară;
o   resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole;
o   ineficienta sau lipsa asolamentelor;
o   lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol;
o   gradul de fărâmiţare a proprietăţii;
o   lipsa unor lucrări ameliorative.

Se observă că producţia de porumb a crescut continuu în intervalul 2009 - 2012, astfel că, la nivelul anului 2012, producţia de porumb era
mai mare cu 27,97% faţă de 2009. Cultura de porumb este urmată de cultura de floarea soarelui, care a manifestat pe parcursul întregului interval o tendinţă de creștere (22,07% în 2009 faţă de 2012). Producţia de grâu și secară s-a redus în anii 2009 și 2012 cu 37,50%.

Pomicultura reprezintă o ramură a sectorului agricol cu potenţial de dezvoltare. Condiţiile naturale din comuna Dolhești sunt favorabilelivezilor de cais, prun, cireș, vișin.

Viticultura reprezintă un sector important și de tradiție al agriculturii în comuna Dolhești.

B. Producţia zootehnică

Zootehnia și producţia zootehnică s-a diminuat mult după anul 1989. Anterior anului 1989 efectivele de animale, în special, cele de bovine erau crescute în unităţile de producţie agricole (CAP). Prin desfiinţarea unora dintre unităţile agricole, sau ridicarea activităţii, sarcina creșterii șeptelului de animale s-a deplasat în gospodăriile populaţiei. În general, creșterea efectivelor în gospodăriile populaţiei nu a compensat reducerile din sectorul cooperatist și cel de stat.

Silvicultura

Fondul silvic al comunei are o suprafaţă totală de 3108 ha, reprezentând 26,79% din totalul suprafeţei comunei. Domină etajul gorunului, în amestec cu fag, pe înălţimi, și specii mai puţin valoroase, de arţar, carpen, jugastru, plop, frasin, tei, ulm.

Gospodărirea apelor și piscicultura

Suprafaţa totală ocupată de ape a comunei Dolhești este de 22,00 ha, din care 18,70 ha situate în extravilan și 3,30 ha situate în intravilan. Suprafaţa acoperită de ape reprezintă 1,34% din totalul suprafeţei comunei Dolhești. Apele care străbat teritoriul comunei
Dolhești sunt sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Prut-Bârlad.

Activităţile industriale


Sectorul secundar al comunei Dolhești este reprezentat prin mici unităţi industriale de importanţă locală cu activitate în domeniul industriei alimentare.

Industria alimentară


Este vorba despre morile de grâu și porumb, de unităţile de panificaţie pentru acoperirea necesarului populaţiei locale.


Foto
Evoluția producției medii la ha pentru principalele culturi agricole

Vizualizari: 135
Data creare: 06-01-2020 21:19:24

Comuna Dolhești - Istoria comunei

Localizare comuna Dolhești, județul IașiTeritoriul comunei Dolhești se află la 50 de km de municipiul lași și la 27 km de municipiul Huși, fiind traversat prin partea de NE și E de drumul naţional lași-Huși și de râul Crasna cu afluenţii săi: Crăsniţa, Cetăţuia și Pietri

Anunt concurs ocupare 3 posturi contractuale

Anunt concurs ocupare 3 posturi vacante de responsabil proces în cadrul proiectului “NOEX- Spune Nu Excluziunii Sociale” cod MySMIS 112764, cu finanțare prin POCU 2014 – 2020 sectiunea Program POCU 2014-2020